Bestel vóór donderdag 23:59 om jouw bestelling volgende week woensdag te ontvangen. Gratis verzending vanaf €49 met PostNL in Nederland en België.
Logo Iberico Sebastia Website
Search

Algemene voorwaarden IbericoSebastia

Wie wij zijn en hoe je ons kunt bereiken

 1. Hallo! Wij zijn IbericoSebastia. André Dietz en Pablo Broch Sebastia (what’s in a name) hebben IbericoSebastia in 2020 opgericht. Als je ons wilt spreken, kan dat op de volgende manieren:
  – Bel ons: 050 211 08 28
  – Whatsapp ons: 06 14 97 74 65
  – Mail ons: info@ibericojamon.nl
  – Schrijf ons: Neutronstraat 2 2, 9743 AM Groningen
  – Volg ons:
 2. Je kunt ons bijna altijd bellen:
  – maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur;
 3. Kom je liever langs? Gezellig! Mail / Bel ons wel even van te voren dan zetten wij de koffie aan!
 4.  Handige nummers:
  – Ons KvK-nummer: 83258426
  – Ons BTW-identificatienummer: NL862796945B01

Artikel 1 Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– IbericoSebastia, onderdeel van Iberico Sebastia VOF, gevestigd aan Rietmaat 7, 9302 GC Roden, Nederland, ingeschreven onder KvK-nummer 83258426.
– Webshop: De internetsite citrussebastia.nl waarop citrusfruit, olijfolie en aanverwante producten worden verkocht.
– Vervoerder: Een derde partij die in opdracht van Afnemer de bestelling bezorgt.
– Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van diensten van Citrussebastia.nl en opdrachten en orders via deze internetsite doorgeeft en op deze manier een overeenkomst aangaat met IbericoSebastia .
– Begunstigde: De persoon of het bedrijf die of dat een bestelling ontvangt die bij IbericoSebastia is besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door IbericoSebastia aangegaan met derden via de Webshop. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in de Webshop en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten

Alle door of namens IbericoSebastia in dag- of weekbladen, via e-mail, internet, of in sociale media gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor IbericoSebastia op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet IbericoSebastia dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. IbericoSebastia kan in geval van overmacht – na overleg met de klant – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
– te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven,
– belemmerende maatregelen van overheidswege,
– geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat,
– rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen,
– geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – IbericoSebastia of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken,
– storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.

Artikel 5 Levering

 1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van IbericoSebastia, tenzij anders is bepaald.
 2. Afhankelijk van de postcode van Begunstigde, de gekozen afleverdag en het (indien van toepassing) gekozen dagdeel of tijdstip wordt de bestelling bezorgd door Vervoerder.
 3. Alle bestellingen vallen onder sub 2, behalve die waarvan uitdrukkelijk aangegeven wordt dat de bestellingen door IbericoSebastia in eigen beheer worden bezorgd.
 4. Indien bestelling via Vervoerder wordt bezorgd, gaat Afnemer automatisch een overeenkomst aan met Vervoerder. In de orderbevestiging wordt Afnemer geïnformeerd welke partij als Vervoerder de bestelling zal bezorgen en wordt contactgegevens van Vervoerder gedeeld.
 5. Zodra de bestelling voor bezorging is overgedragen aan Vervoerder, gelden de voorwaarden van Vervoerder.
 6. Vervoerder mag één werkdag vertragen. Dit valt onder overmacht.
 7. Bij vertraging door Vervoerder blijft de kwaliteitsgarantie van kracht. Afnemer ontvangt de bestelling de volgende werkdag en bij eventuele schade gaat Artikel 8 in werking.
 8. Tijdens transport naar het adres van de Begunstigde ligt het risico bij IbericoSebastia.
 9. Vanaf het eerste moment van levering op het adres van Begunstigde, komt het risico voor Afnemer. Begunstigde moet zorgdragen dat op afgesproken moment de bestelling door IbericoSebastia aan Begunstigde overgedragen kan worden. Indien bestelling niet overgedragen kan worden, wordt de bestelling op het adres van Begunstigde achtergelaten of door Vervoerder mee teruggenomen.
 10. Direct na ontvangst dient Begunstigde de producten volgens het bewaaradvies (zie bewaaradvies bij productinformatie in de Webshop) te verwerken of op te slaan.
 11. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. IbericoSebastia zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de Afnemer zou aantonen dat aan IbericoSebastia opzet of grove schuld te verwijten valt.
 12. Overeengekomen leveringstijden zullen door IbericoSebastia zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt IbericoSebastia niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 13. IbericoSebastia behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. IbericoSebastia is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren.
 14. Wanneer blijkt dat de bestelling retour komt omdat bestelling niet op eerste moment bij de Begunstigde afgeleverd c.q. achtergelaten kon worden, geeft dit geen recht op nieuwe levering (op een ander adres). De bestelling wordt uitgevoerd conform verzoek van Afnemer, die zich ervan dient te verzekeren dat Begunstigde in staat is de bestelling aan te nemen.

Artikel 6 Betaling

 1. Er kan op de volgende manieren afgerekend worden in de webshop:
  – met iDeal
  – met Bancontact
  – met KBC/CBC betaalknop
  – overschrijven per bank, wij gaan de bestelling pas verwerken als het bedrag op de rekening van IbericoSebastia is bijgeschreven
  – op rekening wanneer Afnemer als bedrijf een geautoriseerde bedrijfsaccount heeft.
  De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking. Aan deze vorm van betalen zijn kosten verbonden.
  2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft IbericoSebastia het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de klant in verzuim is, onverminderd de aan IbericoSebastia verder toekomende rechten.
  3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct in de Webshop of door overschrijving op het bankrekening nummer van IbericoSebastia.
  4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de klant alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die IbericoSebastia in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het order bedrag met een minimum van 50 euro, dit alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Eigendom

 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van IbericoSebastia totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten en garantie

 1. IbericoSebastia hanteert 100% garantie op smaak en kwaliteit van het product. Voorwaarden zijn dat
  a) producten direct na het aannemen van de bestelling volgens het voorgeschreven bewaaradvies dat onder de productinformatie in de Webshop is te vinden, worden bewaard.
  b) Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na aflevering door IbericoSebastia per e-mail worden gemeld aan IbericoSebastia. Er dient een foto van het zichtbare gebrek te worden meegezonden.
  3. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende groente- en fruitproducten en andere producten.
  4. Ingeval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft Afnemer recht op een nieuw product middels een kortingscode of geld terug door bijschrijving op het rekeningnummer waarmee bestelling betaald is. IbericoSebastia bepaalt welke oplossing toegepast wordt.
  5. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
  6. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
  2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
  3. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
  4. Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen IbericoSebastia en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar IbericoSebastia gevestigd is.

Artikel 10 Persoonsgegevens

 1. IbericoSebastia heeft gegevens van Afnemer en Begunstigde nodig om bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Wij mogen deze gegevens gebruiken voor klantgerichte marketing van IbericoSebastia.
 2. Ons privacy beleid is van toepassing.